Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: Banshee Beheer BV is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Consument: De wederpartij van gebruiker, die natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen gebruiker en consument.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en consument, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4.  Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1.  Ieder door gebruiker gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

3.2.  De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.

3.3.  Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door consument verstrekte informatie, waarbij gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Consument staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

3.4.  De overeenkomst tussen gebruiker en consument komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
a) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door gebruiker gedaan aanbod door consument uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
b) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop gebruiker de aan consument toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
c) hetzij, indien de door consument verstrekte opdracht wel of niet is voorafgegaan door een aanbod van gebruiker, op het moment waarop gebruiker met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.
Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is tot stand gekomen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

Gebruiker zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

De door gebruiker opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen verplicht gebruiker niet tot enige schadevergoeding.

In geval van niet tijdige levering dient gebruiker in gebreke te worden gesteld door consument, alvorens in verzuim te kunnen geraken.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de consument in rekening te brengen.

De communicatie tussen gebruiker en consument kan (in het kader van uitvoering van de overeenkomst) plaatsvinden door middel van elektronische post (email). Gebruiker mag voor de juistheid van het emailadres uitgaan van het door consument opgegeven emailadres. Een door middel van elektronische post verzonden bericht wordt geacht door consument te zijn ontvangen, indien de gebruiker (door middel van elektronische post) een bevestiging van ontvangst van het bericht door consument heeft ontvangen of haar anderszins van ontvangst van het bericht door consument blijkt. Ingeval van twijfel omtrent de juistheid of volledigheid van een door middel van elektronische post ontvangen bericht, is de inhoud van het door gebruiker verzonden bericht bepalend.

Artikel 5: Levering

5.1.  Levering geschiedt af magazijn van gebruiker.

5.2.  Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.3.  Indien consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van consument.

5.4.  Het transport van de zaken geschiedt op kosten van gebruiker

5.5.  Het risico van de zaken gaat op consument over op het tijdstip waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derde worden gebracht.

5.6 Bij overschrijding van de maximale levertijd van dertig (30) werkdagen heeft consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient consument een e-mail, fax of brief aan gebruiker te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan consument geretourneerd.

Artikel 6: Prijs en kosten

6.1.  De prijs is inclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 7: Betaling

7.1.  Betaling dient te geschieden: – per I-deal

Artikel 8: Onderzoek, reclames

8.1.  Klachten dienen door de consument binnen 4 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

8.2.  Indien een klacht gegrond is, is gebruiker bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.

Artikel 9: Overmacht

9.1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

9.2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

9.3.  In geval van overmacht kan consument geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

9.4.  In geval van overmacht dient door partijen een regeling getroffen te worden omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.

9.5.  Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft consument, in afwijking van lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.